หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 กรรมวิธีการทำเค้กเนยสดจากเนยสวนดุสิตโดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เนยสวนดุสิตใช้เนยคืนรูปเป็นวัตถุดิบ โดยเนยคืนรูป คือเนยที่ได้จากการนำส่วนผสมต่างๆ มารวมกัน แล้วผ่านการปั่นจนได้เป็นเนย โดย วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตเนยคืนรูป คือ ไขมันนมปราศจากน้ำ (anhydrous milk fat: AMF) เนยเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หลายชนิด แต่การใช้เนยในรูปแบบดังกล่าวของสวนดุสิตอาจต้องมีการปรับการผลิตให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดนั้น

เค้กเนยสดถือเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่นิยมชนิดหนึ่งในปัจจุบัน แต่เค้กเนยสดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งการเสื่อมเสียที่สำคัญเกิดขึ้นจาก การเสื่อมเสียทางเคมีกายภาพได้แก่ ความแน่นเนื้อที่เพิ่มขึ้น และการสูญเสียความชื้น ปัจจุบันจึงได้มีการปรับปรุงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาโดยการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์
บางชนิดลงไป และพบว่าการเติมไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลส (Hydroxypropyl-methyl-cellulose; HPMC) ที่มีคุณสมบัติที่ดี เป็นสารที่มาจากธรรมชาติ ผลิตโดยการดัดแปรเซลลูโลสทางเคมี มีความสามารถในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ได้

 

บทสรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการทำเค้กเนยสดจากเนยสวนดุสิตโดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ใช้วิธีการผสมแบบขั้นตอนเดียว โดยใช้เวลาการผสม 8 นาที และเติมสารไฮดรอกซี
โพรพิลเมธิลเซลลูโลส 0.1 % โดยน้ำหนัก อบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที เก็บรักษาในถุงพลาสติกโพลีไวนิลีดีนคลอไรด์ ที่อุณหภูมิแช่เย็นได้เป็นเวลา
3 สัปดาห์

จุดเด่นของเทคโนโลยี

กรรมวิธีการทำเค้กเนยสดจากเนยสวนดุสิตโดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ เป็นการนำเนยจากศูนย์ปฏิบัติการเนย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผลิตได้มาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเค้กเนยสดให้มีคุณภาพดี และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเค้กเนยสดโดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์

สถานภาพเบื้องต้น

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

สนใจสอบถามข้อมูล

หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5285    

โทรสาร  : 02-244-5286

e-mail: raudusit@gmail.com

http://raudusit.ac.th

https://www.facebook.com/raudusit

Scroll to Top