หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทขัด/นวดตัว ที่มีส่วนประกอบของกากรำข้าวอินทรีย์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกข้าวอินทรีย์กันมาก ข้าวอินทรีย์เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (organic agriculture หรือ organic farming) โดยการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์  เป็นวิธีการผลิตข้าวที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆ หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ข้าวอินทรีย์จึงจัดเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น นอกจากนี้รำข้าวยังมีคุณสมบัติการดูดซับที่ดีจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นตัวดูดซับ เช่น การผลิตเป็นถ่านกัมมันต์จากรำข้าว การนำรำข้าวไปดูดซับโลหะหนักชนิดต่างๆ การศึกษาสมบัติการดูดซับของกากรำข้าวอินทรีย์โดยการนำกากรำข้าวอินทรีย์มาดูดซับสารให้ความชุ่มชื้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้สารสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองได้ง่าย

 

บทสรุปเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยการนำกากรำข้าวอินทรีย์มาดูดซับสารให้ความชุ่มชื้น เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทขัด/นวดผิวกาย โดย
กากรำข้าวอินทรีย์จะดูดซับสารให้ความชุ่มชื้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง ผิวหนังอ่อนนุ่ม ลื่น ยืดหยุ่นได้ดี ที่มีส่วนประกอบของกากรำข้าวอินทรีย์

 

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทขัด/นวดผิวกาย โดยกากรำข้าวอินทรีย์จะดูดซับสารให้ความชุ่มชื้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง ผิวหนังอ่อนนุ่ม ลื่น ยืดหยุ่นได้ดี ที่มีส่วนประกอบของกากรำข้าวอินทรีย์ ใช้สารก่อเจลเป็นคาร์โบเมอร์ ชนิด Carbopol®  ultrez 10 และเติมกากรำข้าวอินทรีย์ที่ดูดซับสารให้ความชุ่มชื้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สถานภาพเบื้องต้น

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

สนใจสอบถามข้อมูล

            หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

            โทรศัพท์ : 02-244-5285    

            โทรสาร  : 02-244-5286

            e-mail: raudusit@gmail.com

            http://raudusit.ac.th

            https://www.facebook.com/raudusit

Scroll to Top