หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ข่าวเด่น

 ข่าวอบรม/สัมนา

 ทุนถ่ายทอดเทคโนโลยี

 สาระน่ารู้

  • ข้อควรรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ทรงสิทธิบัตร

    ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้น ตามกฏหมาย ซึ่งกำหนดให้มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปี เริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร/อนุสิทิบัตรและต้องชำระภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 และของทุกๆ

  • คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เล่ม 1

    คู่มือการขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ทำการรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกันทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย ประเภท หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางในการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

  • การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง

    เมื่อได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และประสงค์จะขอรับความคุ้มครองอาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ควรที่จะคำนึงถึงอะไรบ้าง

Scroll to Top