หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “บราวนี่แป้งข้าวสินเหล็ก”

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี “บราวนี่แป้งข้าวสินเหล็ก” ให้แก่ โครงการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่าย บราวนี่แป้งข้าวสินเหล็ก”    ซึ่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ณ โครงการสวนดุสิต โฮม เบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

Scroll to Top