หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขนมโมจิไส้ถั่วกวนเสริมลูกจาก”

ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขนมโมจิไส้ถั่วกวนเสริมลูกจาก” ให้แก่ โครงการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่าย ขนมโมจิไส้ถั่วกวนเสริมลูกจาก      ซึ่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ณ โครงการสวนดุสิต โฮม เบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

Scroll to Top