หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “สูตรการผลิตขนมปังโฮลวีตแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ”

ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์มพงษ์ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี “สูตรการผลิตขนมปังโฮลวีตแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ” ให้แก่ โครงการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่าย “สูตรการผลิตขนมปังโฮลวีตแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ”      ซึ่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ณ โครงการสวนดุสิต โฮม เบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

Scroll to Top