หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 พิธีการลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีลงนามร่วม จำนวน 2 สัญญา ดังนี้
1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลงานชิ้นนี้อนุญาตให้ บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย มีตัวแทนลงนามคือ คุณสุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล
2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตเม็ดดินเผาที่มีการสลายตัวให้ปุ๋ย” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลงานชิ้นนี้อนุญาตบริษัท ไทยทั่น คอนกรีต จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย มีตัวแทนลงนามคือ นายสุทธิพงษ์ สุทธิรักษ์

Scroll to Top